BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
  Поради своята дълбочина блатото е с преобладаващо открита водна площ с големи съобщества от Бяла водна лилия ( Nimphaea alba), които са добра база за основните гнездящи видове тук – Белобузата рибарка (Chlidonias hybridus) и двата вида водни кокошки – Зеленоногата (Gallinula chloropus) и Белочелата (Fulica atra) (лиската). Видовете типично гнездящи в тръстика са значително по - малобройни в сравнение с останалите влажни зони в района, в които преобладава тръстиката. Другия значим биотоп, който през 2004 г. с заповед бе включен в защитената местност е гората на западния бряг на блатото. С този заповед към гнездящата орнитофауна на защитената местност бяха прибавени и голям брой пойни видове птици, обитаващи горски екосистеми. Източния бряг на блатото е почти изцяло застроен и се обитава от антропогенни видове птици, като най - многобройна е колонията на градската лястовица.
  Поради малката площ миграцията в района е твърде слаба. Мигрират малобройни ята грабливи птици и пойни птици. Защитената местност се обитава от 3 световно застрашени вида птици: Белооката потапница (Aythya nyroca)- гнезди тук всяка година, Морският орел (Haliaeetus albicilla) и Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus), които използват блатото за хранителна база. В прелитащите гъши ята може да се наблюдава още един световно застрашен вид – Червеногушата гъска (Branta ruficolis).
  Забелязва са наличие на 16 вида риби които представляват около 80 % от вероятния видов състав на езерото. В миналото преди прекъсване на връзката с р. Дунав са навлизали временно и други видове риба, но днес при тези обстоятелства това е оптималният видов състав. Най-многочислени са популациите на Червеноперката (skardinius erytbropbtbalmus), Бабушката (Rutilus rutilus), Сребристата каракуда ( Carassius carassius) и Костура ( Perca fluviatilis). Вероятно многочислени са и популациите на Виюна (Misgurnus fossilis)и Обикновения щипок (Cobitis taenia), но от приложения метод на изследване това не може да се установи, тъй като те не са обект на спортния риболов.
  В защитената местност са установени 9 вида земноводни и 10 вида влечуги. От земноводните най- многобройна е голямата водна жаба, като прави впечатление малобройността на Червенокоремната бумка (Bombina bombina), изключително многобройна в по - плитките влажни зони в района. От влечугите най - масови са Сивата водна змия (Natrix tesselata) и Зеления гущер (Lacerta viridis). Блатото е уникално с голямата популацията на сивата водна змия. Обикновено във влажните зони доминира Белоухата водна змия (Natrix natrix), а от Сивата (Natrix tesselata ) се срещат само единични екземпляри. Тук Белоухата водна змия (Natrix natrix) беше установена само по 2 убити екземпляра.
  Бозайниците водят изключително скрит начин на живот. Много е трудно през деня да бъде видян някой от тях. За тяхното присъствие можем косвено да съдим по оставените следи. До този момент в защитената местност са отбелязани 28 вида бозайници от 4 разреда.