BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Сем. Костурови (Percidae)

Семейство Костурови е представено с два вида в блатото Малък Преславец – Костур (Perca fluviatilis) и Бяла риба (Stizostedion lucioperca). Те са хищни риби със стреловидна форма на тялото, с два гръбни плавника и тяло покрито с дребни люспи. Костура, който предпочита обрасли с растителност водоеми се среща и улавя сравнително често в блатото Малък Преславец, докато бялата риба, която предпочита чисти песъчливи дъна е изключително рядка. КОСТУР (Perca fluviatilis) Една от най-разпространените риби в Европа. Красиво оцветен – тъмнозелен гръб, жълтеникаво тяло с 5 до 9 напречни тъмни линии. Перките с изключение на гръбните са червено оцветени. Очите са оранжеви. Костурите, които обитават крайбрежните обраствания са дребни и се хранят най-често с водни безгръбначни, а тези които обитават дълбоките води са хищници, растат бързо и се хранят с риба. Костура достига до 40см дължина и 2кг тегло (улавяни са екземпляри с тегло над 3кг). Размножават се след щуката при температура на водата 8-15 градуса. По крайбрежието на блатото Малък Преславец се ловят главно дребни костури, обитаващи крайбрежните обраствания с водна растителност.