BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Проектът “МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ” с номер BG 2003/004-937 11.03-01.18 се изпълнява по инициатива на община Главиница и с подкрепата на     Европейския съюз и Република     България.

    Блатото Малък Преславец е обявено за защитена местност и се намира на 4 км северно от с. Малък Преславец, в непосредствена близост до р. Дунав. Отстои на около 30 км от поддържан резерват “Сребърна” и служи за хранителна база на чапли, блестящи ибиси, лопатари, корморани и други гнездящи в резервата птици. В езерата и блатата се възпроизвеждат и съхраняват значителни природни и биологични ресурси като риба, миди, раци, тръстика, лечебна кал, сол и др. Тези ресурси са изключително подходящи за развитието на екотуризъм.
Блатото Малък Преславец е една от най-големите вододайни зони в Добруджа и има голяма естетическа стойност за крайбрежието в района на Долен Дунав като непозната, екзотична и необичайна природна среда. Островите от водни лилии и големите концентрации на редки и застрашени от изчезване водолюбиви птици са малко познати на широката публика и представляват интерес за научни изследвния и любителски посещения.
     Блатото Малък Преславец е една от последните запазени влажни зони по българския бряг на р. Дунав. Птичето богатство на района до този момент наброява 147 вида, като гнездящи от тях са 82 вида.
     Сред тях са сивата чапла, малката бяла чапла, нощната чапла, които са защитени видове. Могат да се видят още зимно бърне, зеленоглава патица, качулата потапница, гривеста чапла, голяма бяла чапла, ням лебед, белобуза рибарка, двата вида водни кокошки - зеленоногата и белочелата (лиската), градската лястовица.
     През цялата година се срещат тръстиков блатар, мишелов, ливаден блатар, кос, сокол, белочела водна кокошчица - лиска (нейното присъствие говори, че водите на блатото са чисти), белоока потапница, голям гмурец, лятно бърне, корморан, воден бик, черноврат гмурец. Гордостта на блатото е голямото флористично богатство, намиращо се на такава малка територия. Установените около 180 вида висши растения представляват 4,8% от висшата флора на България.
     Безспорно най-важно място заема бялата водна лилия (Nymphaea alba) - растение със статут на застрашен вид в Червената книга на България. Този вид образува колонии, които заемат около 46 дка от повърхността на блатото и формират най-голяма цъфтяща популация на територията на България. Тук се срещат още степното еньовче (Galium humiffusum), драката (Paliurus spina-christi), полския ясен (Fraxinus oxycarpa), нуталиева водна чума (Elodea nuttallii) – нов вид за флората на България. Други видове в района на блатото включват: синя жлъчка, пореч, червена детелина, дребна и издута водна леща, безкоренчеста волфия, вногокоренчеста спиродела, плаващ роголистник, водно лютиче, теснолистен и широколистен папур.